အမျိုးအစားများအားလုံး
  စီစစ်ရန်
  ဦးစားပေးမှုများ/ နှစ်သက်မှုများ
  ရှာရန်

  ဟင်းချိုအမျိုးမျိုး

  Soup
  ကြည့်ရန် ဇယား စာရင်း
  စီရန်
  ကြည့်ရန် တစ်မျက်နှာစီ

  ကြာဇံချက်

  1,500 MMK
  ပါဆယ်

  ေတာင်ငူမုန့်ဟင်းခါးအရည်ကျဲပါ

  1,500 MMK
  ေတာင္ငူေဒသရိုးရာအစားအစာြဖစ်ပါတယ် မိသားစုအထုပ်လည်းရိပါတယ်

  ေတာင်ငူမုန့်ဟင်းခါးအရည်ကျဲပါ

  1,500 MMK
  ေတာင္ငူေဒသရိုးရာအစားအစာြဖစ်ပါတယ် မိသားစုအထုပ်လည်းရိပါတယ်

  ေတာင်ငူမုန့်ဟင်းခါးအရည်ကျဲအထုပ်ကြီး

  4,000 MMK
  တထုပ်လျင်လူေခြာက်ဦးသုံးေဆာင်နိင်ပါသ ည်

  ေတာင်ငူမုန့်ဟင်းခါးအရည်ကျဲအထုပ်ကြီး

  4,000 MMK
  တထုပ်ကိုလူေခြာက်ဦးသုံးေဆာင်နိင်ပါတယ်

  ဟင်းချိုအမျိုးမျိုး

  အလိုက် စိစစ်မည်:

  အားလုံး ကို ဖယ်ရှားမည်
  အနည်းဆုံး: 1,500 MMK အများဆုံး: 4,000 MMK
  K1500 K4000
  ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းသူများ