အမျိုးအစားများအားလုံး
  စီစစ်ရန်
  ဦးစားပေးမှုများ/ နှစ်သက်မှုများ
  ရှာရန်

  Sore Throat

  Sore Throat

  ကြည့်ရန် ဇယား စာရင်း
  စီရန်
  ကြည့်ရန် တစ်မျက်နှာစီ

  BETADINE GARGLE 120ML

  7,250 MMK
  GARGLE & MOUTH WASH

  4 way

  1,900 MMK
  Cough syrup

  MYBACIN LOZENGES MINT TAB 10`S

  850 MMK
  MYBACIN LOZENGES MINT TAB 10`S

  STREPSILS ORIGINAL 6 S

  900 MMK
  STREPSILS ORIGINAL 6 S

  ZECUF LOZENGES HERBAL 4 S

  400 MMK
  LOZENGES HERBAL 4 S

  ZECUF LOZENGES HONEY LEMON 4 S

  400 MMK
  LOZENGES HONEY LEMON 4 S

  Sore Throat

  အလိုက် စိစစ်မည်:

  အားလုံး ကို ဖယ်ရှားမည်
  အနည်းဆုံး: 400 MMK အများဆုံး: 7,250 MMK
  K400 K7250
  ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းသူများ