အမျိုးအစားများအားလုံး
  စီစစ်ရန်
  ဦးစားပေးမှုများ/ နှစ်သက်မှုများ
  ရှာရန်

  Non-Vegetable Food

  Non-Vegetable Food

  ကြည့်ရန် ဇယား စာရင်း
  စီရန်
  ကြည့်ရန် တစ်မျက်နှာစီ

  Chili Chicken

  9,000 MMK
  Chili Chicken

  Gosht Kebab

  14,000 MMK
  Gosht Kebab

  Chicekn Tikka

  9,000 MMK
  Chicekn Tikka

  Fish Tikka

  9,000 MMK
  Fish Tikka

  Chicken Kathi Roll

  9,000 MMK
  Chicken Kathi Roll

  Mutton Rogan Josh with Rice-Roti

  14,000 MMK
  Mutton Rogan Josh with Rice-Roti

  Non-Vegetable Food

  အလိုက် စိစစ်မည်:

  အားလုံး ကို ဖယ်ရှားမည်
  အနည်းဆုံး: 9,000 MMK အများဆုံး: 14,000 MMK
  K9000 K14000
  ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းသူများ