အမျိုးအစားများအားလုံး
  စီစစ်ရန်
  ဦးစားပေးမှုများ/ နှစ်သက်မှုများ
  ရှာရန်

  Mains

  Mains

  ကြည့်ရန် ဇယား စာရင်း
  စီရန်
  ကြည့်ရန် တစ်မျက်နှာစီ

  Chicken Curry Spicy Masala

  4,000 MMK
  Chicken Curry Spicy Masala

  Chicken with Black Pepper Sauce

  4,000 MMK
  Chicken with Black Pepper Sauce

  Choi Sum

  3,000 MMK
  Choi Sum

  Crispy Fish with Sauteed Beans

  4,500 MMK
  Crispy Fish with Sauteed Beans

  Fish With Oyster Sauce

  4,500 MMK
  Fish With Oyster Sauce

  Ginger Chicken

  4,000 MMK
  Ginger Chicken

  Mains

  ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းသူများ