အမျိုးအစားများအားလုံး
  စီစစ်ရန်
  ဦးစားပေးမှုများ/ နှစ်သက်မှုများ
  ရှာရန်

  ဖျော်ရည်အမျိုးမျိုး

  Drinks
  ကြည့်ရန် ဇယား စာရင်း
  စီရန်
  ကြည့်ရန် တစ်မျက်နှာစီ

  Bubble Milk Tea

  1,200 MMK

  ice coffee

  1,500 MMK

  ဖျော်ရည်အမျိုးမျိုး

  အလိုက် စိစစ်မည်:

  အားလုံး ကို ဖယ်ရှားမည်
  အနည်းဆုံး: 1,200 MMK အများဆုံး: 1,500 MMK
  K1200 K1500
  ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းသူများ