အမျိုးအစားများအားလုံး
  စီစစ်ရန်
  ဦးစားပေးမှုများ/ နှစ်သက်မှုများ
  ရှာရန်

  နို့ဆီနှင့်နို့စိမ်းအမျိုးမျိုး

  Creamer & Condensed Milk
  ကြည့်ရန် ဇယား စာရင်း
  စီရန်
  ကြည့်ရန် တစ်မျက်နှာစီ

  DAWN SWEETENED BEVERAGE CRAEMER 380G

  1,100 MMK
  Sweetened Beverage Creamer

  DISKO EVAPORATED FILLED MILK 390G/385G

  700 MMK
  DISKO EVAPORATED FILLED MILK 390G/385G

  DISKO MILK SWEETENED BEVERAGE CREAMER 408G/390G

  700 MMK
  DISKO MILK SWEETENED BEVERAGE CREAMER 408G/390G

  DISKO SWEETENED BEVERAGE CREAMER STICK 20S

  1,000 MMK
  DISKO SWEETENED BEVERAGE CREAMER STICK 20S

  ONE TEA CONDENSED MILK STICKS 20x22G

  1,100 MMK
  ONE TEA CONDENSED MILK STICKS 20x22G

  SWIS ႏို႔ဆီ

  1,300 MMK

  နို့ဆီနှင့်နို့စိမ်းအမျိုးမျိုး

  အလိုက် စိစစ်မည်:

  အားလုံး ကို ဖယ်ရှားမည်
  အနည်းဆုံး: 500 MMK အများဆုံး: 7,450 MMK
  K500 K7450
  ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းသူများ