အမျိုးအစားများအားလုံး
  စီစစ်ရန်
  ဦးစားပေးမှုများ/ နှစ်သက်မှုများ
  ရှာရန်

  စည်သွတ်ဘူးအမျိုးမျိုး

  Canned Food
  ကြည့်ရန် ဇယား စာရင်း
  စီရန်
  ကြည့်ရန် တစ်မျက်နှာစီ

  A-1

  5,000 MMK
  ငါးသေတ္တာ

  ငါးကြင်းပေါင်း

  1,300 MMK

  ငါးသေတ္တာအနီ

  1,100 MMK

  ငါးသေတ္တာအပြာ

  1,400 MMK

  စည်သွတ်ဘူးအမျိုးမျိုး

  အလိုက် စိစစ်မည်:

  အားလုံး ကို ဖယ်ရှားမည်
  အနည်းဆုံး: 800 MMK အများဆုံး: 5,000 MMK
  K800 K5000
  ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းသူများ