အမျိုးအစားများအားလုံး
  စီစစ်ရန်
  ဦးစားပေးမှုများ/ နှစ်သက်မှုများ
  ရှာရန်

  အစာပြေမုန့်အမျိုးမျိုး

  Snacks, Biscuits & Chocolates

  ကြည့်ရန် ဇယား စာရင်း
  စီရန်
  ကြည့်ရန် တစ်မျက်နှာစီ

  MAYASI CRISPY CREPES CHOCOLATE WAFER ROLL 90G

  1,150 MMK
  MAYASI CRISPY CREPES CHOCOLATE WAFER ROLL 90G

  GULLON SUGAR FREE FIBRA INTEGRAL COOKIES 170G

  2,500 MMK
  GULLON SUGAR FREE FIBRA INTEGRAL COOKIES 170G

  LAMOSA CREAM COATED CRACKER MILK & CHOCOLATE 120G

  1,650 MMK
  LAMOSA CREAM COATED CRACKER MILK & CHOCOLATE 120G

  NESTLE CHOCOLATE POWDER 900G

  9,450 MMK
  NESTLE CHOCOLATE POWDER 900G